หุ่นยนต์เดินตามเส้น ขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ สพฐ.


LDR คือ อะไร


วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสง การใช้ LDR ทำงานในวงจรปิดเปิดสวิตซ์ เราก็จะใช้เพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ มีแสง หรือ ไม่มีแสง
รูป (ก) เมื่อมีแสงสว่าง LDR จะมีความต้านทานต่ำ ทำให้แรงดันส่วนใหญ่มาตกคร่อม VR 1 เสียหมด แรงดันเอาต์พุต จึงสูงเกือบเท่า แรงดันไฟเลี้ยง และ ถ้าไม่มีแสง LDR จะมีความต้านทานสูง แรงดันส่วนใหญ่จะ ไปตกที่ LDR แรงดันเอาต์พุต จึงเกือบเป็น 0 โวลต์
รูป (ข) วงจรจะทำงาน ในทางตรงข้าม เพียงแต่สลับที่ระหว่าง LDR กับ VR 1 เมื่อมีแสงตกกระทบ LDR จะมีค่าคงามต้านทานลดลง เอาต์พุตก็จะเกือบ เป็น 0 โวลต์ และในเวลาที่ไม่มีแสงสว่างเอาต์พุตก็เกือบเท่าแรงดันไฟเลี้ยงจะเห็นได้ว่า กลับกันกับในกรณีแรก นั่นเองครับ

วงจรเซนเซอร์แสง
เซนเซอร์แสงเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนความเข้มแสงให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อส่งสัญญาณให้กับส่วนควบคุมของเครื่องไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทำงานต่าง ๆ

การทำงานของวงจรเซนเซอร์แสง
วงจรเซนเซอร์แสงจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ 3 ส่วน คือ ตัวแอลดีอาร์ ตัวต้านทาน และทรานซิสเตอร์ โดยวงจรจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ทำงานเมื่อมีแสง และทำงานเมื่อไม่มีแสง ซึ่งการทำงานของทั้งสองวงจรจะใช้ในงานต่างกัน เพื่อความเข้าใจในการทำงานของวงจร จะยกตัวอย่างวงจรเซนเซอร์แสงแบบทำงานเมื่อมีแสง ดังรูป

วงจรหุ่นยนต์เดินตามเส้น
รายการอุปกรณ์


ชื่อ อะไหล่ จำนวน หน่วยนับ
ทรานซิสเตอร์ 2N3904 2 ตัว
Potentiometer 10K 2 ตัว
แผงวงจร อเนกประสงค์ 1 แผง
รีซีสเตอร์ R 220 โอมห์ 3 ตัว
ไดโอด 1N4148 2 ตัว
หลอด LED แดง 1 ตัว
หลอด LED สีขาว 2 ตัว
LDR 2 ตัว

หน้าตาของอะไหล่หน้าตางานที่ประกอบเสร็จแล้ว
ท่านที่สนใจอะไหล่ สามารถสั่งซื้อได้ ที่
โทร.089-6222499
หรือ Line ID: thipshopkhonkaen

รายการ ราคา หน่วยนับ
ชุดอะไหล่ตามรายการข้างต้น 250 บาท
ชุดมอเตอร์เหลืองพร้อมล้อ (1 ชุด) 120 บาท
ค่าจัดส่ง EMS ครั้งละ 50 บาท