Resume

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

Resume (ประวัติส่วนตัว)


นาย ภิรมย์พร  ตังทวีทรัพย์
Mr. Pirompoan Tangthaveesap

 

 

 

 

Resent Position

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้จัดการ/เจ้าของ

ร้านทิพชอป ทอยส์เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

Birth Day

วันเกิด

1962  age 52

..2505 อายุ 52 ปี

ชื่อ-สกุล เดิม

นาย เฉลิมเกียรติ ทันจันทึก

Address ที่อยู่ปัจจุบัน

313/4-5 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel. โทร.

(Office ที่ทำงาน) 0-4332-0590 ( Mobile มือถือ) 08-622-2499

Email

admin@thipshop.com

 

Experience

2546(12) - ปัจจุบัน

 

ร้านทิพชอป ขอนแก่น

ตำแหน่ง

 

ผู้จัดการ/เจ้าของ

มูลค่าการลงทุน

 

5 ล้าน บาท

ประเภทกิจการ

 

1.     จำหน่าย รถ,เรือ,เครื่องบิน,เฮลิคอปเตอร์,มัลติคอปเตอร์ บังคับวิทยุ r/c hobby และของเล่นบังคับวิทยุ ทั้งปลีก และ ส่ง

2.     เป็นเจ้าของ web http://www.thipshop.com  เป็น Web E-commerce

3.     จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับร้านค้า ทั้งแบบ Stand alone , Multi user และ Cloud

4.     ให้เช่า Host สำหรับเก็บฐานข้อมูล และ ทำ Web site

5.     Freelance รับจ้างพัฒนาโปรแกรมทั่วประเทศ ในลักษณะฐานข้อมูล สำหรับบริษัท,โรงงาน,สถาบันการศึกษา และห้างร้าน ทั้งแบบ Stand alone , Multi user และ Cloud

6.     Freelance รับจ้าง บริหารกิจการ และให้คำปรึกษา

2555-12-26 ถึง 2556-03-14

 

คณะอนุกรรมการทำงานเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ในความดูแลของ สกอ.

ตำแหน่ง

 

อนุกรรมการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 

ทำงานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของผลการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานที่เรียนครบหลักสูตรแล้วและได้รับอนุมัติจบแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากวันที่ 30-10-2555 เป็นวันสุดท้ายของมหาวิทยาลัยฯ (โดนสั่งยุบมหาวิทยาลัย วันที่ 31-10-2555)

2554(6)-2555(10)

 

มหาวิทยาลัย อีสาน (ในการควบคุมของ สกอ. โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการ)

ตำแหน่ง

 

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

หน้าที่รับผิดชอบ

 

บริหารจัดการการทำงานในสำนักงาน และ พัฒนาโปรแกรมของสำนักทะเบียนทั้งระบบ

กู้ข้อมูลนักศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท โดยนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแบบ Cloud เพื่อป้องกันปัญหาการทำลาย หรือขโมย เครื่อง server และให้ผมเองสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัย และเป็นผลดีในกรณีสั่งปิดมหาวิทยาลัย สกอ. จะยังสามารถตรวจสอบข้องมูลนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

 

 เช่น

1.       ระบบลงทะเบียน

2.       ระบบปรับปรุงประวัตินักศึกษา

3.       ระบบอนุมัติจบการศึกษา

4.       ระบบการออกใบรับรอง

5.       ระบบการออก Transcript

 

2545/1-2546/1

 

มหาวิทยาลัย สารคาม

ตำแหน่ง

 

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

 

วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2546

 

มหาวิทยาลัย ณิวัฒนา (ในการควบคุมของ สกอ. โดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการ)

ตำแหน่ง

 

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

หน้าที่รับผิดชอบ

 

บริหารจัดการการทำงานในสำนักงาน และ พัฒนาโปรแกรมของสำนักทะเบียนทั้งระบบเช่น

1.       ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

2.       ระบบลงทะเบียน

3.       ระบบปรับปรุงประวัตินักศึกษา

4.       ระบบอนุมัติจบการศึกษา

5.       ระบบการออกใบรับรอง

6.       ระบบการออก Transcript

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบงานการเงิน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย

1.       ระบบลูกหนี้

2.       ระบบการรับเงิน/รับชำระหนี้

 

2544(06)-2544(09)

 

Inetasia Holding Limited

ตำแหน่ง

 

Project Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 

บริหารจัดการการพัฒนาระบบโปรแกรม Internet โดยใช้ Php บน Linux และ Mysql

ของ Berli Jucker Public Co.Ltd.  จนจบโปรเจ็ค

2544(11)-2545(12)

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอชไซเบอร์ คอร์เปอเรชั่น  (ขอนแก่น)

ตำแหน่ง

 

ผู้จัดการ/เจ้าของ

มูลค่าการลงทุน

 

500,000 บาท

ประเภทกิจการ

 

Software House and Consoulting

2544(06)-2544(09)

 

Inetasia Holding Limited

ตำแหน่ง

 

Project Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 

บริหารจัดการการพัฒนาระบบโปรแกรม Internet โดยใช้ Php บน Linux และ Mysql

ของ Berli Jucker Public Co.Ltd.  จนจบโปรเจ็ค

2542(05)-2544(05)

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 2 ปี ช่วงปรับเปลี่ยน จาก วิทยาลัย เป็น มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่ง

 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

 

·        จัดการระบบการใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุดชิ้นเป็นของสำนักฯ

·        จัดการดูแลและอำนวยการการใช้ห้อง Computer Lab

·        เป็นผู้ออกแบบระบบและเป็นผู้สร้าง Web

http://register.neu.ac.th ระบบนี้ได้พัฒนามาจากภาษา Script ต่างๆ ดังนี้ Html, ASP , Java และ VB-CGI โดยมี SQL เป็นฐานข้อมูล ส่วนโปรแกรม VB-CGI เพื่อความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งเป็นการป้องกันการ Hack ได้ในระดับหนึ่ง โปรแกรมลงทะเบียนทาง Internet นี้ได้ใช้งานจริงแล้ว ในการลงทะเบียน Summer ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2544 ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ และทำให้งานลงทะเบียนสะดวกรวดเร็วขึ้นมาก ส่วนของการชำระเงินจะให้นักศึกษาโอนเงินผ่านทางธนาคารและบัตร ATM ทุกสาขาทั่วประเทศ

·        โครงการปรับปรุงระบบ Network

fiber optic และ เชื่อมระบบ Internet เข้าห้องเรียนและ ห้องทำงานทุกๆห้อง ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงภาคเรียนที่ 1 การดำเนินทำโดยกระผมเป็นผู้ออกแบบระบบและสั่งการ ซึ่งใช้บุคคลาการของสำนักฯเป็นผู้ปฏิบัติการเองทั้งหมด ยกเว้นการเข้าหัว fiber obtic เพราะทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีเครื่องมือ และไม่คุ้มที่จะซื้อ

·        เป็นผู้ออกแบบและวางระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยฯ

·        เป็นผู้ออกแบบและสั่งการ การติดตั้งเครื่อง computer

ในห้อง Lab computer และห้องทำงานของมหาวิทยาลัย พัฒนาโปรแกรมของสำนักทะเบียนทั้งระบบเช่น

7.       ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

8.       ระบบลงทะเบียน

9.       ระบบปรับปรุงประวัตินักศึกษา

10.    ระบบการจัดตารางสอบ และ ห้องสอบ

11.    ระบบ Key grade และ ระบบรับโอนเกรดจากอาจารย์ประจำวิชา โดยใช้ Diskett

12.    ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน

13.    ระบบอนุมัติจบการศึกษา

14.    ระบบการออกใบรับรอง

15.    ระบบการออก Transcript

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบงานการเงิน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย

3.       ระบบลูกหนี้

4.       ระบบการรับเงิน/รับชำระหนี้

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบงานการเงิน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย

1.       ระบบลูกหนี้

2.       ระบบการรับเงิน/รับชำระหนี้

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย

1.       ระบบบันทึกเวลา

2.       ระบบทะเบียนประวัติ

2540-2542(04)

 

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ( 1ปี 6 เดือน )

ตำแหน่ง

 

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ

 

·        เป็นผู้ออกแบบระบบการขายและการตลาด

·        ควบคุมดูแลงานตลาดและการขายทั้วประเทศ โดยมีสาขา 3 สาขาคือ

1.       สาขาขอนแก่น ( โรงงาน และ สำนักงานใหญ่ )

2.       สาขากรุงเทพฯ

3.       สาขาเชียงใหม่

·        เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้ในงานบริษัท

1.       ระบบการรับคำสั่งซื้อ

2.       ระบบการสั่งผลิต

3.       ระบบขาย

4.       ระบบลูกหนี้

5.       ระบบการรับชำระเงิน

6.       ระบบการจ่ายคอมมิชชั่น

7.       ระบบงานบุคคลและเงินเดือน

 

 

 

2540

 

บริษัทสหยูเนียน คาสติ้งเวิร์ค 1995 จำกัด จังหวัดขอนแก่น

 

 

เป็นบริษัทหล่อหลอมหัวเตาแก๊ส และรับหล่องานทั่วไป

ตำแหน่ง

 

ผู้จัดการทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 

·        บริหารและจัดการงานบริหารสำนักงาน บัญชี, การ เงิน และงานการตลาด

·        เป็นผู้ทำงานในการจัดตั้งบริษัท

·        เป็นผู้วางระบบงานบริหาร

·        เป็นผู้ระบบบัญชีการเงิน

 

 

 

2533-05-16 ถึง 2540-08-30

 

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ( 7 ปี )

 

 

เป็นบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ตำแหน่ง

 

นักวิจัยและพัฒนาระบบงานและคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

 

·        พัฒนาระบบงานให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ Online

·        ออกแบบระบบ Network โดยใช้ Novell Netware เป็น Server

·        เป็นผู้ระบบบัญชีการเงิน

·        เป็นผู้นำระบบ Microwave มาเชื่อมสัญญานระหว่างโรงงานซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 5 กม.

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบการขาย

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบการบัญชี

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบการเงิน

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบบุคคลกรและเงินเดือน

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดซื้อและพัสดุ

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบการผลิตการสั่งผลิต

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบการผลิตในแต่ละ Process

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนอื่นอีกมากมาย

2533/02-07

 

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาท่าพระ จังหวัดขอนแก่น) ( 5 เดือน )

 

 

เป็นบริษัทผลิตน้ำอัดลม Cola-Cola (Cock) โรงงานขอนแก่น

ตำแหน่ง

 

Programmer

หน้าที่รับผิดชอบ

 

·        พัฒนาระบบงานให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ Online

2532

 

บริษัท คลังนานาธรรม จำกัด ( 6 เดือน )

 

 

เป็นบริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง

 

Customer Support และ Programmer

หน้าที่รับผิดชอบ

 

·        เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบลูกหนี้

2530-2531

 

บริษัท อินฟอร์คอร์ป จำกัด กรุงเทพฯ ( 9 เดือน )

 

 

Software House

ตำแหน่ง

 

Programmer ( ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี)

หน้าที่รับผิดชอบ

 

·        เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมลูกหนี้ ของบริษัท ไมกี้ จำกัด ( ผู้ผลิตแปรงสีฟันเอม)

·        เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมร่วมกับโปรแกรมเมอร์รุ่นพี่ (ฝึกหัด)

·        เป็นผู้อบรมการใช้โปรแกรมแก่บริษัทลูกค้าต่างๆ

2526-2530

 

The Regent of Bangkok Hotel ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ ( 5 ปี )

 

 

โรงแรมชั้นหนึ่งระดับ 5 ดาว
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรม โฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ (Four Seasons Hotel Bangkok) และก่อนหน้าจะเปลี่ยนมาเป็น The Regent of Bangkok Hote เคยใช้ชื่อ The Bangkok Peninsula Hotel

ตำแหน่ง

 

Bell Bay ( กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

 


 

Partime

2539

 

บริษัท ศรีวัฒนาเคหะการ จังหวัดอุดรธานี

 

 

*          ระบบรับเหมาก่อสร้าง

*          ระบบคลังสินค้า/โกดัง

*          ระบบขายปลีก/ขายเชื่อ

*          ระบบจัดซื้อ

*          ระบบบัญชีทั้วไป

*          ระบบลูกหนี้

*          ระบบเจ้าหนี้

*          ระบบบุคคลและเงินเดือน

 

 

 

 

2538

 

โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

 

*          ระบบ Customer mail and relation

 

2538

 

PK Auto repair จังหวัดขอนแก่น

 

 

*          ระบบรับซ่อมรถ

*          ระบบคลังสินค้า

*          ระบบลูกค้า

 

2537

 

บริษัท นารายณ์สากล จำกัด จังหวัดขอนแก่น

 

 

*          ระบบประกันภัยบุคคลที่ 3

 

2536

 

บริษัทอุตสาหกรรมสมบูรณ์แก๊ส 1990 จำกัด จังหวัดขอนแก่น

 

 

*          ระบบบัญชี

*          Inventory Control System

*          Sale and Tax Invoice control System

 

2535

 

ห้างสรรพสินค้า เซ็นโทซ่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

*          ที่ปรึกษาระบบ Computer

*          General Accounting

*          Accounting Receivable Control System

*          Inventory Control System

*          Member and credit Control System

 

2534

 

ห้างสมบูรณ์สโตร์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

*          Financial Control System

*          Inventory Control System

*          Sale and Tax Invoice Control System

 

 

 

 

Education Background

Period

 

 

School/College/University

Major

Academic

Jun 1981

Oct 1988

 

Ramkumhang University

General Management (B.BA.)

1979

1981

 

Khonkaenvitayayon School

M.S. 5

1976

1979

 

Khonkaenvitayayon School

M.S. 3

1970

1976

 

Suansanook Shool

P.7

Certificate

Jan 2001

Jan 2001

 

National Computer Software Trainining Center

Database Programming With Visual Basic and Sql.

Dec 1999

Dec 1999

 

National Electronics and Computer Techology Center

Linux for Internet Server

Dec 1999

Dec 1999

 

National Electronics and Computer Techology Center

Unix for End Users

Oct 1987

Dec 1987

 

ADCODE Computer

Introduction to Basic